Публічна оферта про надання благодійної пожертви

 

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – Оферта) адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб – відвідувачів веб-сайту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНИЙ ТИЛ РЕАБІЛІТАЦІЯ» (ідентифікаційний код 42742131) (далі – Фонд), в мережі Інтернет https://nt-r.org/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Фонду в особі директора Бахвалової Світлани Петрівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказано нижче:

 

1.  Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Акцепт означає прийняття Благодійником та його згоду з усіма положеннями Оферти та Договору і, відповідно, укладання цього Договору між Фондом та Благодійником. Моментом Акцепту є проставлення відмітки на відповідній сторінці Сайту навпроти слів «Я приймаю умови публічної оферти Фонду» та здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або, незалежно від будь-яких дій Благодійника на Сайті, здійснення переказу через установу банку.

Благодійна пожертва – грошові кошти, що перераховуються Фонду на підставі цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична або юридична особа, що здійснила Акцепт Оферти.

 

2.  Предмет Договору:

Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі Сторін Договору.

 

3. Благодійник розуміє та погоджується з тим, що його благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу ______________;

 

4. У разі, якщо Благодійник у призначенні платежу вказує призначення, вказане у відповідному оголошенні про публічний збір благодійних пожертв на конкретну мету (реалізацію благодійних програми або проекту, допомогу конкретному бенефіціару), розміщеному на Сайті, Фонд зобов’язується використовувати благодійну пожертву на цілі, вказані Благодійником. У разі, якщо отримана Фондом благодійна пожертва Благодійника не може бути використана на зазначену мету через об’єктивні причини (якщо вже зібрано достатній для реалізації мети обсяг благодійних пожертв або відпала потреба у наданні допомоги тощо), Благодійник погоджується, а Фонд має право і зобов’язується використати благодійну пожертву Благодійника на аналогічні цілі  в рамках статутної діяльності  Фонду.

5. На підставі ст. ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного Кодексу України з моменту Акцепту цей Договір вважається укладеним у письмовій формі.

 

6. Права та обов’язки Фонду:

Фонд має право:

  • отримувати благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмета та умов цього Договору та Статуту Фонду;
  • без погодження з Благодійником змінювати цілі, напрями і завдання використання благодійної пожертви в межах статутної діяльності Фонду, за винятком випадків, вказаних у п. 4 цього Договору;
  • без погодження з Благодійником використовувати частку благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

Фонд зобов’язаний:

  • використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмета та умов цього Договору та Статуту Фонду;
  • звітувати про використання благодійних пожертв у порядку, визначеному цим Договором.

 

7. Права Благодійника: здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.

 

8. Місце проведення публічного збору благодійних пожертв: публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться згідно з його Статутом.

 

9. Строк публічного збору благодійних пожертв: публічний збір благодійних пожертв на підставі цього Договору здійснюється впродовж усього строку діяльності Фонду до моменту його припинення, якщо інше не визначено рішенням компетентних органів управління Фонду. У випадках, передбачених п. 4 цього Договору, публічний збір благодійних пожертв проводиться упродовж строків, вказаних у відповідному оголошенні про публічний збір благодійних пожертв на конкретну мету.

 

10. Порядок використання благодійних пожертв: використання зібраних за Договором благодійних пожертв проводиться відповідно до цілей, напрямів та завдань діяльності Фонду, визначених у його Статуті, а у випадках, передбачених п. 4 цього Договору, – визначеними у відповідному оголошенні про публічний збір благодійних пожертв на конкретну мету. Отримані Фондом благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові у випадках, передбачених законодавством України.

 

11. Відповідальність Фонду: відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

 

12. Звітність про використання благодійних пожертв: доступ до звітів про використання благодійних пожертв Фонду надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. Фонд може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Сайті.

 

13. Усі витрати зі сплати сум (комісій, зборів, податків тощо), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійної пожертви, несе Благодійник.

 

14. Благодійник згоден із тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення благодійної пожертви або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Фондом можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі електронні. Крім того, Фонд має право без згоди Благодійника оприлюднити у власній звітності, на Сайті або в будь-якому ЗМІ прізвище, ім’я та по батькові або найменування Благодійника як благодійника Фонду. Разом із тим, Фонд зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Благодійника третім особам за винятком випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

15. Акцепт також означає, що Благодійник – фізична особа повідомлений(а) і згодний(а) з таким:

  • благодійник надає Фонду безумовну згоду на обробку його (її) персональних даних, наданих під час відвідування Сайту та/або здійснення грошового переказу (далі – персональні дані), та повідомлений(а) про включення такої інформації до бази персональних даних Фонду та про всі права щодо захисту його (її) персональних даних, передбачені чинним законодавством України, а саме ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» (текст за посиланням: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17);
  • Фонд здійснює обробку персональних даних у будь-який спосй з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності.

 

16. Банківські реквізити Фонду:


УКРАЇНА, 01042, м.Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 4/6,

корпус А, кімната 3Ц

Назва одержувача: БО БФ НАРОДНИЙ ТИЛ – РЕАБIЛIТАЦIЯ

розрахунковий/рахунок (UAH Українська гривня)

IBAN: UA60 305299 00000 26004016218164

АТ КБ “ПРИВАТБАНК” у м. Київ МФО 305299


РАХУНОК Фонду у банку в долларах США / The bank ACCOUNT in USD:

UA52 305299 00000 26008036215886
SWIFT Code PBANUA2X
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

РАХУНКИ у банках-кореспондентах в долларах США /
ACCOUNTS in the correspondent banks in USD :
001-1-000080
SWIFT Code CHASUS33
JP Morgan Chase Bank, New York, USA
890-0085-754
SWIFT Code IRVTUS3N
The Bank of New York Mellon, New York, USA